20.7.10

Fine Gael agus an Ghaeilge

Sheol mé féin- Muiris Ó Meara - agus Gabriel Rosenstock, file, an ríomhphost atá ag bun an leathanaigh anseo go Fine Gael le déanaí. Tá an freagra a thug an t-uasal Vincent Gribbin ar an ríomhphost sin foilisthe agam anseo thíos leis. Gabhaim buíochas ó chroí le Vincent Gribbin as an dua a chaith sé leis an bhfreagra a sheol sé chugainn óir is réaladh glinn é freagra Gribbin ar an mbá sin a mhaíonn Fine Gael atá acu leis an nGaeilge agus an nGaeltacht trí chéile, dar linn. Easpa trédhearcachta a chastar leis an gcóras polaitíochta go mion minic sa tír seo ach níor chuir an t-Uasal Gribben fiacail ann. Tá moladh go cranna na spéire dlite do Vincent Gribben agus gabhaimid buíochas ó chroí leis.


Tá an teideal mórthaibhseach 'Head of Internal Communication' luaite le hainm Vincent Gribben sa chomhfhreagras a bhí againn leis. Teideal an-bhreá agus ní haon dóithín an Vincent Gribben seo arsa mise liom féin nuair a fuaireas an freagra uaidh. Bhí coinne agam go mbeadh ealaín na cumarsáide go paiteanta ag Vincent Gribben. Is léir, áfach, go bhfuil fadhbanna bunúsacha cumarsáide ag 'ceannasaí na cumarsáide inmheánaí' i bhFine Gael.


Breithnigh an ríomhphost a sheolamar go dtí ceannasaí na cumarsáide inmheánaí ar dtúis, a chairde.


'A chara' a bhí mar thús againn leis an dteachtaireacht seo. Maíonn Fine Gael go seasta go bhfuil 'bá' acu leis an nGaeilge agus samhlaíodh dom go mbeadh an beannú seo oiriúnach mar thús leis an dteachataireacht- entre amis, mar dhea. Sa chuid eile den dteachtaireacht bhí freagra réasúnta á lorg againn ar cheist réasunta, mar atá, conas is féidir le Frank Feighan feidhmiú mar urlabhraí Gaeltachta muna bhfuil an éadáil is bunúsaí atá riachtanach d'fhonn cúram an urlabhraithe sin a chur i gcrích aige?


Muna bhfuil urlabhra na ndaoine agat, feictear domsa nach féidir leat labhairt leis na daoine sin. Sa chás sin, feidhmíonn an t-urlabhraí go tíoránta óir caithfidh sé labhairt as féin beag beann ar aon chumarsáid fhódúil le muintir na Gaeltachta. Tá nóisean an urlabhraithe saobhaithe go hiomlán sa chás sin, dar liom.


Breithnigh anois an freagra a thug Vincent Gribben ar ár dteachtaireacht. Ní gá go mbeifeá i do 'cheannasaí cumarsáide' go n-aithneofá go bhfuil freagra Gribben i mBéarla. Sin é an chéad réaladh coincréideach a fuaireamarna ar an mbá sin a mhaíonn Fine Gael atá acu i leith na Gaeilge. Bá aimrid is ea í muna bhfuil Fine Gael sásta 'cumarsáid' ar an leibheál is bunúsaí .i. sa chás seo, trí mheán na Gaeilge.


Is léir go bhfuil deacrachtaí cumarsáide ag Fine Gael ach ná bímís ró-dhian ar Vincent Gribben .... Ní foláir dúinn acmhainn cumarsáide Vincent Gribben a ghrinniú i mBéarla leis óir tá an méid sin dlite do 'cheannasaí na cumarsáide inmheánaí', dar liom.


Breithnigh an teanntás atá ag Vincent Gribben ar an mBéarla agus ní foláir duit an cheist a chur chugat féin an mbeidh Vincent Gribben féin ag freastal ar ranganna Béarla gan ró-mhoill...."Frank Feighan TD is take lessons in Irish" ??? Cad is brí le sin ?


(Seol bhur bhfreagraí ar chárta poist go dtí ceannáras Fhine Gael le bhur dtoil agus beidh ranganna Béarla in aisce don bhfreagra is fearr)Frank Feighan TD is take lessons in Irish to improve his communication skills in the language and is happy to do so.Ach b'fhéidir nach bhfuil an ceart agam in aon chor óir deir 'ceannasaí na cumarsáide inmheánaí' linn ansin go bhfuil fonn ar Frank Feighan siúl amach le Conradh na Gaeilge!!!!! N'fheadair an dtuigeann Conradh na Gaeilge go bhfuil Feighan ag suirí leo le déanaí ach sin a deir 'ceannasaí na cumarsáide inmheánaí' linn agus glacaim leis go bhfuil an ceart ag an Vincent Gribben sa chás seo.


His discussions to date Conradh na Gaeilge have been cordial and constructive.
Ba mhaith liomsa mo bhuíochas ó chroí a ghabháil le 'ceannasaí na cumarsáide inmheánaí' Vincent Gribben óir is cinnte nár samhlaíodh dom riamh go raibh dáir suirí ar Frank Feighan agus tá súil agam go n-éiríonn leis an cliúsaí sin Conradh na Gaeilge a mhealladh gan ró-mhoill.


Maidir leis an gceist a d'ardaigh 'ceannasaí na cumarsáide inmheánaí' i dtaca le Síle De Valera, cháin Fine Gael an ceapachán sin go láidir ag an am agus bhí an ceart ar fad ag Fine Gael sin a dhéanamh. Is follas go bhfuil easpa rianúlachta i gceist anseo le polasaí Fhine Gael.


Frank Feighan TD is not the first Deputy with responsibility for Gaeltacht Affairs with limited Irish.

Síle De Valera served as Minister for the Gaeltacht with limited Irish.


Má bhí Fine Gael sásta Síle De Valera a cháineadh toisc nach raibh Gaeilge aici ba cheart dóibh athbhreithniú a dhéanamh anois ar cheapachán Frank Feighan. Baineann an ceapachán seo leis an mbá, mar dhea, atá léirithe ag Fine Gael i dtaca leis an nGaeilge agus le bundínit mhuintir na Gaeltachta. Ní foláir dom a aibhsiú nach bhfuil fadhb ar bith againn le Frank Feighan agus tá sé cloiste againn go bhfuil sé báigiúil leis an nGaeilge. Baineann an ceapachán seo le neamhiontas Fhine Gael i dtaca leis an nGaeilge trí chéile, neamhiontas a thug orthu uralabhraí Gaeltachta a cheapadh a labhraíonn ar neamhchead do mhuintir na Gaeltachta.
A Chara,


Ba mhór agam dá bhféadfá polasaí Fhine Gael i dtaca le ceapachán Frank Feighan a shoiléiriú dom. Tá an t-uasal Feighan ceaptha mar urlabhraí Gaeltachta ag Fine Gael le déanaí. Is ar éigean má tá Gaeilge ag an t-uasal Feighan. Dá réir sin, is ar éigean más fiú dúinn urlabhraí a thabhairt air óir baineann urlabhra le cumas teangan agus cumarsáide go bunúsach- éadáil nach bhfuil ag an t-uasal Feighan i nGaeilge.


Ar mhaithe le soiléire, ar mhiste leat a mhíniú dom an bhfuil sé beartaithe ag Fine Gael urlabhraí Gaeltachta a cheapadh atá inniúil in urlabhra na Gaeltachta gan ró-mhoill?
Beannacht,


Muiris Ó Meara

MuirisThank you for your email. Fine Gael is always happy to receive such communications.


In response, I would make three points -


1 Frank Feighan TD is not the first Deputy with responsibility for Gaeltacht Affairs with limited Irish.

Síle De Valera served as Minister for the Gaeltacht with limited Irish.


2 Frank Feighan TD is take lessons in Irish to improve his communication skills in the language and is happy to do so.


3 His discussions to date Conradh na Gaeilge have been cordial and constructive.


Regards,
Vincent Gribbin
Head of Internal Communication
Fine Gael Headquarters
51 Uppr Mount St, Dublin 2
01-6198422


Vincent Gribbin
Head of Internal Communication
Fine Gael Headquarters
51 Uppr Mount St, Dublin 2
01-6198422

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.